Lưu trữ thẻ: vĩnh cửu

Đừng nói ngày mai

– Mình yêu nhau đến khi nào? – Đến đâu biết đến đấy! Đó là...