Lưu trữ thẻ: chia tay văn minh

Khi đã hết tình cảm, chia tay thế nào cho văn minh?

Câu chuyện hợp tan của những mối tình luôn là vấn đề hết sức bình...