Lưu trữ thẻ: đàn bà

Đàn ông thương vợ thật lòng thì sẽ không bao giờ nói 10 câu này

Đối với đàn ông, khi đã yêu ai đó thật lòng thì sẽ dùng hết...