Lưu trữ thẻ: màu sắc

Màu sắc và “Tình dục”

Bạn yêu – ghét màu gì không những chỉ là ý thích mà qua đó...