Lưu trữ thẻ: ngày mai

Đừng nói ngày mai

– Mình yêu nhau đến khi nào? – Đến đâu biết đến đấy! Đó là...