Lưu trữ thẻ: nỗi sợ

Yêu đi, đừng sợ

Người không biết sợ là người có khả năng yêu thương vô hạn. Sợ hãi...