Lưu trữ thẻ: chờ

Đàn ông biết thương liền gặp đàn bà biết nhớ, đàn ông biết đợi mới gặp đàn bà biết chờ.

Lương duyên chính là KIÊN TÂM chờ đợi. Bởi trong tình yêu một câu: Anh...