Lưu trữ thẻ: kết thúc

Liên tục khởi đầu mới

Chúng ta thường nghe nói: “Có khởi đầu thì có kết thúc”, nhưng thực ra...