Lưu trữ thẻ: khi đàn ông ngoại tình

Khi ngoại tình – Phụ nữ khác đàn ông như thế nào?

Phụ nữ hay đàn ông đều có thể ngoại tình, bởi dù nam hay nữ...