Lưu trữ thẻ: lưu luyến

Tình yêu như cơn gió nhẹ

Những cơn gió trong cuộc đời, đến rồi lại đi, bạn không thể giữ nó...