Lưu trữ thẻ: sợ hãi

Đừng nói ngày mai

– Mình yêu nhau đến khi nào? – Đến đâu biết đến đấy! Đó là...

Người không biết sợ là người có khả năng yêu thương vô hạn

Sợ hãi là mặt đối lập của yêu thương. Nếu không được phép tuôn chảy...